مهندس داود عابدی

- رئیس هیئت تصفیه و مدیر عامل
-
-تلفن تماس:44-88103842
- پست الکترونيک: abedi@satkab.comدکتر حمید رضا نمایی قاسمی


- عضو هیئت تصفیه

- پست الکترونيک: ghasemi@satkab.comدکتر حجت اله صوری

- عضو هیئت تصفیه
- پست الکترونيک: souri@satkab.comکلمه مورد نظر را وارد نماييد:

 
 
 
Copyright © 2009 Satkab. All rights reserved.