مدیرعامل ساتکاب:

فصل جدیدی در فعالیت‌های شرکت تعمیرات نیروگاهی آغاز خواهد شد/ متخصصان ایرانی نیروگاه‌های برق منطقه را تعمیر و بازسازی می‌کنند

فصل جدیدی در فعالیت‌های شرکت تعمیرات نیروگاهی آغاز خواهد شد/ متخصصان ایرانی نیروگاه‌های برق منطقه را تعمیر و بازسازی می‌کنند
1398/10/22 01:31:57