مدیرعامل ساتکاب:

شعار سال با توجه بیشتر به شرکت‌های دانش‌بنیان محقق می‌شود

شعار سال با توجه بیشتر به شرکت‌های دانش‌بنیان محقق می‌شود
1399/01/05 11:11:43