مدیرعامل ساتکاب در دیدار با وزير آب و انرژی تاجيكستان اعلام کرد:

آمادگی ساتکاب برای تامين تمامی نيازهای تجهيزاتی آب و برق تاجيكستان

آمادگی ساتکاب برای تامين تمامی نيازهای تجهيزاتی آب و برق تاجيكستان
1398/09/12 12:00:00