انحلال شرکت مادر تخصصی ساتکاب : موضوع تعیین تکلیف شرکت ساتکاب ، با توجه به واگذاری بیش از 95 درصد از شرکتهای زیر مجموعه در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در تاریخ 12/12/1389 مطرح گردید و مجمع فوق به انحلال شرکت رای داد . متعاقباً موضوع در جلسه مورخ 24/2/1390 هیات عالی واگذاری مطرح و هیات واگذاری نیز به اتفاق آراء انحلال شرکت ساتکاب را مورد تصویب قرار داد.پس از این مصوبه انحلال شرکت رسماً در تاریخ 3/3/1390 در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری به شماره 5254/ت/32 مورخ 3/3/1390 به ثبت رسید و نسبت به ثبت آن در روزنامه رسمی کشور نیز اقدام گردید.

تلفن: 88103842-88103843-88103844
نمابر: 88103845

 

 

کلمه مورد نظر را وارد نماييد:

 
   
   
 
Copyright © 2009 Satkab. All rights reserved.